Návštěvní řád letního koupaliště 

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště (LK) a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Zakoupením vstupenky nebo čipu a vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení provozního řádu a řídit se i pokyny pracovníků LK.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Okamžitá kapacita areálu činí maximálně 650 osob. Při naplnění kapacity koupaliště se pozastaví prodej vstupenek až do uvolnění dalších míst v areálu odchodem některých návštěvníků.

Provozní doba areálu je stanovena v červenci denně od 9:00 do 21:00 hod. V srpnu a září (dle data ukončení provozu) je provozní doba denně od 9:00 do 20:00.

POKLADNY A VSTUP:

Za pobyt v prostorech areálu koupaliště je návštěvník povinen zaplatit vstupné dle platného ceníku vstupného. Ceník je vyvěšen při vstupu do areálu a na webových stránkách.

Pro odbavení návštěvníků slouží pokladna u zadní brány areálu koupaliště, kde je možné zakoupit vstupenku (jednorázový vstup) a bezkontaktní čip (vícenásobný vstup). Čip je zálohován částkou 100,-Kč pro případ jeho ztráty či poškození.

Vstup do areálu koupaliště je pro letní sezonu roku 2022 řešen dočasnou vstupní branou ze strany parku u Kyjovky. Tento vstup slouží pro všechny návštěvníky.

Náramkové čipy a vstupenky slouží pro vstup do areálu LK, odchod je volný.

Prodej vstupenek je ukončen 30 minut před uzavřením koupaliště. Při zhoršení počasí se vstupné nevrací.

Návštěvník, který požaduje vydání zlevněné vstupenky je povinen prokázat oprávněnost svého požadavku vhodným dokladem. Např. osoby nad 65 let předložením občanského průkazu nebo jiného úředně vystaveného dokladu se zapsaným údajem o datu narození, osoby zdravotně tělesně postižené (ZTP, ZTP/P) předložením příslušného průkazu. 

ŠATNY A PŘEVLÉKÁRNY:

Jsou pro zkušební provoz v létě 2022 umístněny v provizorních unimobuňkách a jsou rozděleny na část pro ženy a část pro muže. Návštěvníci jsou povinni se svlékat a oblékat jen v šatnách a převlékacích kabinách, na WC apod.

POVINOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:

V prostorách koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců LK.

V případě poranění vyhledat plavčíka, který zajistí první pomoc. Při bouřce musí všichni opustit bazény. Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a do všech bazénů vcházet výhradně přes brodítka. Voda ve sprchách a v brodítkách není pitná. Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a odpadky vyhazovat jen do určených nádob. Při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i o bezpečnost ostatních návštěvníků. Dodržovat zásady slušnosti a mravnosti.

Peníze a cenné předměty lze ukládat v bezpečnostních boxech umístěných u vstupu na LK. Jinak za jejich ztrátu provozovatel koupaliště nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost ani za větší finanční obnosy nad 1000,-Kč a další cenné věci. Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště se odevzdávají v pokladně. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu koupaliště a uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny. Připomínky týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci zapsat do knihy připomínek, kterou si mohou vyžádat na pokladně.

Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce – tj. v hloubkách do 1,2 metru.

Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

Návštěvník je povinen opustit bazény 15 min před ukončením provozní doby.

Mimo otevírací dobu není dovoleno se na LK zdržovat

Zákaz vstupu na koupaliště a dalších prostor areálu:

 • Osobám postiženými horečkou, zánětem očních spojivek, vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům Domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, ale mohou pobývat v areálu koupaliště.
 • Děti od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou.
 • Dětem mladším 12 let je přístup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Zákaz vstupu se zvířaty (všech druhů).
 • Na atrakce, zejména trio skluzavku je zakázáno brát jakékoliv brýle a plavecké pomůcky.
  • Vstup do bazénů dospělých návštěvníků i dětí je povolen pouze v plavkách. Plavky nesmí mít žádné kovové a ostré součásti, které mohou poškodit zdraví osob nebo zařízení LKLK.

 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU:

 • Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazovat odpadky mimo určená místa.
 • V celém areálu platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa.
 • Vstupovat do prostoru bazénů se žvýkačkou, jídlem a pitím.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 • Vnášet do bazénu nafukovací předměty, ploutve, míče (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle) bez souhlasu plavčíka.
 • Jízda na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a dalších jízdních prostředcích
 • Přemísťovat lavičky a ostatní zařízení areálu.
 • Fotografovat a natáčet ostatní návštěvníky areálu LK.
 • Trhat a poškozovat vysázenou zeleň, chodit po ohraničených vysázených plochách
 • Vstupovat do prostorů určených osobám druhého pohlaví.
 • Provádět jakékoliv prezentační a propagační akce nebo činnosti bez souhlasu provozovatele.

Atrakce

Na všech atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte písemná upozornění a pokyny obsluhy!

Víceúčelový bazén – dnové perličky se vzduchovou masáží, trubkové masážní lehátka, pololehátka, dnové masáže nohou, vodní číše. Hloubka bazénu je proměnlivá od 1,2 do 1,6m

Jízda na skluzavce TRIOSLIDE, dojezdový bazén a rekreační:

Řídit se provozním řádem umístěným přímo na atrakci, děti mladší 6 let mají na tobogány přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru u skluzavky. Nesmí jej využívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zákazník je povinnen opustit ihned po dojezdu prostor pod skluzavkou. Je zakázáno sjíždět skluzavku nedovoleným způsobem dle pokynů u atrakce.

Rekreační bazén – dlouhý lanový most včetně leknínů, basketbalový koš, šplhací síť

Dětský bazén – vodní ježek, vodní zvon, stříkající zvířátka různých tvarů, dětské vodní dělo a malá dětská skluzavka.

Vyloučení z návštěvy areálu letního koupaliště

Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury, Městskou policii nebo Policii ČR.

OSTATNÍ

Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci obracet přímo na vedení provozovatele, společnost Aquavparku Kyjov s.r.o., info@aquavparku.cz .

Informace pro veřejnost jsou umístěny na informačních tabulích při vstupu do areálu, v areálu a na webových stránkách www.aquavparku.cz.